1. Statut Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku

  2. Regulaminy:

  • Regulamin Rady Pedagogicznej

  • Regulamin Rady Rodziców

  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego

  • Regulamin świetlicy szkolnej

  • Regulamin pracy biblioteki szkolnej i czytelni

  • Zakres obowiązków pracownika do spraw BHP

  • Zakres obowiązków społecznego inspektora pracy

  • Organizacja wyjść pozaszkolnych i wycieczek