Szkoła Podstawowa nr 19 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp19.wloclawek.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-10-08
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Filmy nie posiadają opisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Jabłońska.
 • E-mail: sp19@op.pl
 • Telefon: 54 2355229

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku lub Prezydenta Miasta Włocławek
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 19
  ul. Szkolna 13, 87-800 Włocławek
 • E-mail: sp19@op.pl
 • Telefon: 54 235 52 29

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 19 funkcjonuje w dzielnicy Michelin przy ul. Szkolnej 13 we Włocławku. Budynek składa się z dwóch połączonych ze sobą obiektów (A i B). Każdy obiekt posiada odrębne drzwi wejściowe.

Do budynku A prowadzą dwa główne wejścia:

 • wejście I- od ul. Szkolnej (szerokość drzwi 85/130)
 • wejście II- od ul. Miodowej (szerokość drzwi 85/170)

Oprócz schodów prowadzących do obiektu znajdują się tam również pochylnie umożliwiające wjazd m.in. osobom na wózkach inwalidzkich i          z wózkami dziecięcymi.

Na poziomie parteru, 1 i 2 piętra znajdują się sale dydaktyczne, gabinety specjalistyczne, pomieszczenia administracyjne, biblioteka, gabinet pielęgniarki, pomieszczenia pomocnicze oraz sanitariaty.

Budynek na poziomie parteru został dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na poziomie piwnicy  i pięter szkoły, nie ma dostępu dla osób niepełnosprawnych- obiekt nie ma wind.

W obrębie ogólnodostępnych pomieszczeń szkoły na poziomie parteru od strony ul. Szkolnej znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych z przestrzenią manewrową >1,5 x 1,5 m z wyposażeniem sanitarnym odpowiednio przystosowanym oraz uchwytami ułatwiającymi korzystanie z nich.

Do budynku B (SALA GIMNASTYCZNA) prowadzi wejście bezpośrednio od strony boiska szkolnego, szerokość drzwi 90/150, bez progów, otwieranie ręczne.

Przed budynkiem A od strony ul. Miodowej znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na miejscu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (w godz. 7:30- 14:30).

Na teren placówki można wejść z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące:

W menu dostępności (CTRL+U) widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie, możemy wybrać następujące funkcje:

 • podwyższony kontrast
 • zmniejszony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • możliwość zmniejszenia liter
 • czytelna czcionka
 • skala szarości
 • jasne tło
 • podkreślane linki.

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego