Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 we Włocławku informuje, że od 1 marca 2024 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkole.

Zapisy odbywają się za pomocą systemu elektronicznego lub tradycyjnie (w przypadku braku dostępu do internetu).

Wszelkie informacje oraz   „Formularz rekrutacyjny” (kartę zgłoszenia) należy pobrać ze strony naborp – kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek (strona będzie aktywna od 11 marca) (informacje można także uzyskać w wybranej placówce).

Prosimy o elektroniczne wypełnienie dokumentów, wydrukowanie i złożenie w wybranej placówce wraz z oświadczeniami o spełnianiu kryteriów.

Ważne daty:

od 01 do 08 marca 2024 r.
Potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego (przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostawieniu dziecka w dotychczasowym przedszkolu).

od 11 do 29 marca 2024 r.
Zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole. Składanie wniosków wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów.

od 02 do 05 kwietnia 2024 r.
Weryfikacja wniosków i dokumentów.

08 kwietnia 2024 r.
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

od 09 do 19 kwietnia 2024 r.
Podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.  Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

22 kwietnia 2024 r.
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca:

od 01 czerwca do 26 lipca 2024 r.
Zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Składanie wniosków wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów.

od 29 lipca do 02 sierpnia 2024 r.

Weryfikacja wniosków.

06 sierpnia 2024 r.
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

od 07 do 19 sierpnia 2024 r.
Podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.  Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.

21 sierpnia 2024 r.
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Zarządzenie Nr 8/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2024 r.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym:

Uchwała nr XXX/53/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Włocławek jest organem prowadzącym.

Dokumenty do pobrania (dostępne od 1 marca):

1) Formularz zgłoszeniowy kandydata

2) Poradnik Kandydata

3) Karta kontynuacji

4) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

5) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

6) Oświadczenie rodziców kandydata o niepełnosprawności kandydata

7) Oświadczenie rodziców kandydata o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata

8) Oświadczenie rodziców kandydata o niepełnosprawności obojga z rodziców kandydata

9) Oświadczenie rodziców kandydata o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata

10) Oświadczenie o miejscu uczęszczania rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły podstawowej

11) Oświadczenie o potwierdzeniu woli przyjęcia kandydata przedszkola lub oddziału przedszkolnego

12) Oświadczenie o potrzebie zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 8 godzin