Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku informuje, że od 1 marca 2023 r. rozpoczynają się zapisy dzieci urodzonych w 2017 r. do oddziału przedszkolnego.

Zapisy odbywają się za pomocą systemu elektronicznego lub tradycyjnie (w przypadku braku dostępu do internetu).

Wszelkie informacje oraz   „Formularz rekrutacyjny” (kartę zgłoszenia) należy pobrać ze strony naborp – kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek (strona będzie aktywna od 9 marca) (informacje można także uzyskać w wybranej placówce).

Prosimy o elektroniczne wypełnienie dokumentów, wydrukowanie i złożenie w wybranej placówce wraz z oświadczeniami o spełnianiu kryteriów.

Ważne daty:

od 01 do 08 marca 2023 r.
Potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego.

od 09 do 24 marca 2023 r.
Zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Składanie wniosków wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów.

od 27 do 30 marca 2023 r.
Weryfikacja wniosków i dokumentów.

31 marca 2023 r.
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

od 03 do 14 kwietnia 2023 r.
Podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.  Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.

17 kwietnia 2023 r.
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca:

od 01 czerwca do 28 lipca 2023 r.
Zapisy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Składanie wniosków wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów.

od 31 lipca do 04 sierpnia 2023 r.

Weryfikacja wniosków.

07 sierpnia 2023 r.
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

od 08 do 18 sierpnia 2023 r.
Podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.  Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.

21 sierpnia 2023 r.
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Zarządzenie Nr 10/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 stycznia 2023 r.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym:

Uchwała nr XXX/53/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Włocławek jest organem prowadzącym.

Dokumenty do pobrania (dostępne od 1 marca):

1) Formularz zgłoszeniowy kandydata

2) Poradnik Kandydata

3) Karta kontynuacji

4) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

5) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

6) Oświadczenie rodziców kandydata o niepełnosprawności kandydata

7) Oświadczenie rodziców kandydata o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata

8) Oświadczenie rodziców kandydata o niepełnosprawności obojga z rodziców kandydata

9) Oświadczenie rodziców kandydata o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata

10) Oświadczenie o miejscu uczęszczania rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły podstawowej

11) Oświadczenie o potwierdzeniu woli przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego