Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

– Administratorem pozyskiwania danych jest: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 we Włocławku, ul. Szkolna 13, tel. 54/235-52-29, adres e-mail: sp19@op.pl

– Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwanych danych jest Pani Aneta Garlińska – dyrektor szkoły, tel. 501296758, adres e-mail: sp19@op.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Jadwiga Olejniczak, tel. 54 427 01 58, adres e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl , adres siedziby-Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych ul. Wojska Polskiego 27.

 – Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Szkoły, SIO.

– Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

– Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane.

– Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

– Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji.

– Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.sp19.wloclawek.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów na podstawie pisemnej zgody rodziców ucznia.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

– przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,

– podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

Polityka prywatności fanpage Facebook

Klauzula informacyjna ogólna szkoły

Klauzula informacyjna podczas rekrutacji pracowników

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji ucznia

Klauzula informacyjna dla pracowników w czasie zawarcia umowy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody

Klauzula informacyjna dotycząca PPK

Klauzula informacyjna dla kontrahentów (oferentów, dostawców, wykonawców)

Klauzula informacyjna o udostępnianiu informacji publicznej

Klauzula informacyjna (przetwarzanie danych osobowych w związku z ewidencjonowaniem wejść i wyjść)

Klauzula informacyjna dla stażysty/praktykanta

Klauzula informacyjna dla uczniów/rodziców

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta szkoły w związku z wydaniem duplikatu świadectwa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu plików cookies

Obowiązek informacyjny – Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnego nauczania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów

Klauzula informacyjna w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19