Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19 we Włocławku informuje, że od 1 marca 2021r. rozpoczynają się zapisy dzieci do klasy I szkoły podstawowej.

Przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej rozpoczyna się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej”, którą należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: sp19.wloclawek.pl – zakładka: Szkoła Podstawowa – Rekrutacja do szkoły podstawowej – zał. nr 1.

Przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej”, który należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: sp19.wloclawek.pl – zakładka: Szkoła Podstawowa – Rekrutacja do szkoły podstawowej – zał. nr 2.

Ważne daty:

od 1 do 8 marca 2021r.
Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
od 9 do 23 marca 2021r.
Zapisy dzieci do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły.
od 25 do 29 marca 2021r.
Weryfikacja wniosków i dokumentów.
  30 marca 2021r.
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.
od 6 do 13 kwietnia 2021r.
Podpisywanie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją miejsca w szkole.
14 kwietnia 2021r.
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Postępowanie uzupełniające:
od 1 czerwca do 30 lipca 2021r.
Zapisy dzieci do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły
od 2 do 6 sierpnia 2021r.
Weryfikacja wniosków i dokumentów
 9 sierpnia 2021r.
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji
od 10 do 22 sierpnia 2021r.
Podpisywanie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją miejsca w szkole.
23 sierpnia 2021r.
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Zarządzenie Nr 10/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2021r.

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym:

Uchwała Nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek

Załączniki do pobrania:     

Załącznik 1:

karta-zgloszenia

Załącznik 2:

karta-wniosku

Załącznik 3:

procedura-rekrutacji-do-klasy-pierwszej

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej:

Lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani do klas 1 – lista będzie wywieszona o godz. 12.00 na drzwiach wejściowych szkoły od ul. Miodowej.

Lista dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2021/2022 – lista będzie wywieszona o godz. 12.00 na drzwiach wejściowych szkoły od ul. Miodowej.

Deklaracja potwierdzenia woli

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacji