Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 19 we Włocławku informuje, że od 1 marca 2019r. rozpoczynają się zapisy dzieci do klasy I szkoły podstawowej.

Przyjęcie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej rozpoczyna się na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej”, którą należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: sp19.wloclawek.pl – zakładka: Szkoła Podstawowa – Rekrutacja do szkoły podstawowej – zał. nr 1.

Przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej”, który należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: sp19.wloclawek.pl – zakładka: Szkoła Podstawowa – Rekrutacja do szkoły podstawowej – zał. nr 2.

Ważne daty:

01- 08 marca 2019
składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły
11- 22 marca
Zapisy dzieci do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły
25 – 29 marca
Weryfikacja wniosków i dokumentów
1 kwietnia
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji
02 – 11 kwietnia
Podpisywanie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Nie złożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją miejsca w szkole.
12 kwietnia
Ogłoszenie wyników rekrutacji
 

Załączniki do pobrania:     

Załącznik 1:

karta-zgloszenia

Załącznik 2:

karta-wniosku

Załącznik 3:

procedura-rekrutacji-do-klasy-pierwszej

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej:

Lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani do klas 1