REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLA I KLAS „O”

MOJA RODZINA”

Organizatorzy:

 1. Dyrektor ZSP nr 2 we Włocławku

 2. Pedagog szkolny w ZSP nr 2 we Włocławku

Cel konkursu:

 1. Odkrywanie młodych talentów i wspomaganie roli wychowawczej rodziny wśród najmłodszych uczniów ZSP nr 2 we Włocławku przez przedstawienie w sposób plastyczny miłości do swojej rodziny.

Miejsce i termin konkursu:

 1. ZSP nr 2 we Włocławku

 2. 20 grudnia 2023r.

Warunki uczestnictwa:

 1. Przygotowanie pracy plastycznej do dnia 20.12.2023 roku przez przedszkolaków i uczniów zerówek. Przekazanie informacji od wychowawców do pedagoga szkolnego o udziale uczniów w konkursie plastycznym.

 2. Oddanie gotowej pracy do 20.12.2023 roku.

Tematyka konkursu:

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne przygotowanie pracy plastycznej poświęconej Rodzinie.

 2. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką, format A4.

 3. Do pracy należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, nazwisko wychowawcy, oświadczenie ucznia o samodzielnym wykonaniu pracy.

 4. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w etapie finałowym.

 5. Oceny prac plastycznych dokona profesjonalne Jury, powołane przez organizatora konkursu.

 6. Prace podpisane i zabezpieczone z dopiskiem „Moja Rodzina” należy przesłać do 20 grudnia pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: ZSP nr 2 we Włocławku ul. Szkolna 13.

 7. W konkursie mogą brać udział uczniowie ZSP nr 2 z przedszkola i klas „0”

 8. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. pomysłowość i oryginalność,

 2. estetyka wykonania.

 1. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na łamach strony internetowej szkoły.

 2. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych uczestników.

Załącznik nr 1

Oświadczenie uczestnika konkursu

Oświadczam, że nadesłana przeze mnie praca na Konkurs na „Moja Rodzina” nie była dotąd publikowana, oceniania i nagradzana w innych konkursach oraz jest ona wynikiem mojej twórczości, a co za tym idzie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych na stronie internetowej ZSP nr 2 we Włocławku.

……………………………………

(czytelny podpis uczestnika konkursu)