REGULAMIN

KONKURSU POETYCKIEGO „MOJA RODZINA”

Organizatorzy:

 1. Dyrektor ZSP nr 2 we Włocławku

 2. Pedagog szkolny w ZSP nr 2 we Włocławku

Cel konkursu:

 1. Odkrywanie młodych talentów, rozbudzenie wrażliwości poetyckiej i wspomaganie roli wychowawczej rodziny wśród uczniów ZSP nr 2 we Włocławku przez przedstawienie w sposób poetycki miłości do swojej rodziny.

Miejsce i termin konkursu:

 1. ZSP nr 2 we Włocławku

 2. 20 grudnia 2023 r.

Warunki uczestnictwa:

 1. Przesłanie do dnia 20.12.2023 roku od wychowawców klas do pedagoga szkolnego informacji o udziale uczniów w konkursie poetyckim.

 1. Przesłanie do 20.12.2023 roku tekstów poetyckich uczniów biorących udział w konkursie.

Tematyka konkursu:

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne napisanie jednego wiersza poświęconego Rodzinie, nigdzie do tej pory niepublikowanego i nienagradzanego.

 2. Praca konkursowa nie może przekroczyć jednej kartki formatu A-4 wydruku komputerowego, obowiązuje czcionka Times New Roman 12.

 3. Do wydruku należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, nazwisko wychowawcy klasy, oświadczenie ucznia o samodzielnym napisaniu wiersza.

 4. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w etapie finałowym.

 1. Oceny wierszy dokona profesjonalne Jury, powołane przez organizatora konkursu.

 2. Prace podpisane i zabezpieczone z dopiskiem „Moja Rodzina” należy przesłać do 20 grudnia pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: ZSP nr 2 we Włocławku ul. Szkolna 13.

 3. W konkursie mogą brać udział, uczniowie klas szkół podstawowych.

 4. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. pomysłowość i oryginalność,

 2. dobór słownictwa,

 3. poprawność formy.

 1. Nagrodzone wiersze zostaną zaprezentowane na łamach strony internetowej szkoły.

 2. Laureaci konkursu pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych uczestników.

Załącznik nr 1

Oświadczenie uczestnika konkursu

Oświadczam, że nadesłana przeze mnie praca na Konkurs na „Moja Rodzina” nie była dotąd publikowana, oceniania i nagradzana w innych konkursach oraz jest ona wynikiem mojej twórczości, a co za tym idzie nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych na stronie internetowej ZSP nr 2 we Włocławku.

……………………………………

(czytelny podpis uczestnika konkursu)

……………………………………………..

(podpis rodzica/opiekuna- osoby nieletnie)