Program półkolonii letnich

Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku

Termin: 26.06.2023 r.- 30.06.2023 r.

Ramowy plan dnia

08.30 – zbiórka w holu głównym szkoły (wejście od ul. Miodowej)

08.30 – 8.40 – zapoznanie z planem dnia, czynności organizacyjne

08.40 – 9.00 – śniadanie

09.00 – 12.40 – zajęcia w grupach

12.40 – 13.00 – obiad

13.00 – pożegnanie, rozchodzenie się dzieci do domów

Szczegółowy plan półkolonii

DZIEŃ I: 26.06.2023 r. (poniedziałek)

8.30 – zbiórka

8.30 – 8.40 – zapoznanie z regulaminami obowiązującymi podczas wypoczynku, przepisami BHP oraz programem półkolonii, przydział grup

8.40 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 12.00 – warsztaty „Uczymy, bawimy, budujemy z klockami LEGO®” w Bricks4Kidz; przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

12.00 – 12.40 – zajęcia w grupach – plac zabaw przy ul. Sarniej; przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki.

12.40 – 13.00 – obiad

13.00 – pożegnanie, rozchodzenie się dzieci do domów

DZIEŃ II: 27.06.2023 r. (wtorek)

8.30 – zbiórka

8.30– 8.40 – zapoznanie z planem dnia, czynności organizacyjne

8.40 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 12.30 – warsztaty w Muzeum Etnograficznym – zwiedzanie wystawy „Dzieciństwo” i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu; przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki

12.30 – 13.00 – obiad

13.00 – pożegnanie, rozchodzenie się dzieci do domów

DZIEŃ III: 28.06.2023 r. (środa)

8.30 – zbiórka

8.30 – 8.45 – zapoznanie z planem dnia, czynności organizacyjne

8.45 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 12.40 – zajęcia kreatywne w grupach

12.40 – 13.00 – obiad

13.00 – pożegnanie, rozchodzenie się dzieci do domów

DZIEŃ IV: 29.06.2023 r. (czwartek)

8.30 – zbiórka

8.30 – 8.40 – zapoznanie z planem dnia, czynności organizacyjne

8.40 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 11.00 – zajęcia plastyczne w grupach

11.00 – 13.00 – zajęcia terenowe poprowadzone przez pracownika Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej „Poznajemy siedliska”, przypomnienie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki.

13.00 – 13.20 – obiad

13.20 – pożegnanie, rozchodzenie się dzieci do domów

DZIEŃ V: 30.06.2023 r. (piątek)

8.30 – zbiórka

8.30 – 8.40 – zapoznanie z planem dnia, czynności organizacyjne

8.40 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 13.00 – wyjazd do Multikina; przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki

13.00 – 13.20 – obiad

13.20 – pożegnanie, rozdanie upominków, rozchodzenie się dzieci do domów

Ze względu na warunki pogodowe i względy organizacyjne kolejność realizacji programu oraz różnych wyjść może ulec zmianie.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 WE WŁOCŁAWKU

Podstawa prawna: art. 92a ust. 1 i art. 92c ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452 ze zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).

§ 1

Informacje ogólne

 1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Szkolna 13, 87-800 Włocławek.

 2. Forma wypoczynku: półkolonie letnie.

3. Uczestnik półkolonii – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

4. Półkolonie organizowane są w terminie 26.06.23 r.- 30.06.2023 r. w każdy dzień roboczy, w godzinach 9.00 – 13.00.

5. Opłata za wypoczynek wynosi 50,00zł za 5 dni i dokonuje się ją w sekretariacie szkoły.

6. Liczba uczestników wynosi 28 – 2 grupy po 14 osób.

7. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat za dni, w których uczestnik był nieobecny na półkoloniach bez względu na przyczynę nieobecności.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i filmów zawierających wizerunek uczestników wypoczynku w materiałach reklamowych, prasie, na stronie internetowej, Facebooku organizatora.

9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestnika wypoczynku lub zniszczone przez niego wskutek działań niezgodnych z regulaminem.

10. Organizator zaleca, aby nie przynosić na półkolonie cennych rzeczy i urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp.

11. Zabronione jest przynoszenie do obiektu własnych zabawek.

§ 2

Procedura rekrutacyjna

 1. Karty kwalifikacyjne są dostępne w sekretariacie szkoły od dnia 6 czerwca 2023 r. do 9 czerwca 2023 roku.

 2. Dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia dziecka do udziału w półkoloniach jest prawidłowo wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku oraz wniesienie opłaty.

 3. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu ucznia na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.

 4. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż dostępna liczba miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa, z której przyjmowane będą dzieci w przypadku zwolnienia się miejsca.

§ 3

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii

 1. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z wytycznymi oraz zaakceptowania regulaminu dotyczącego warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły.

 2. Udostępniają kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację.

 1. Są zobowiązani do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii, jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności).

 2. Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 3. Mają obowiązek poinformować organizatora/kierownika o tym, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału
  w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzic decyduje o udziale w półkolonii dziecka przewlekle chorego. Zaleca się skonsultowanie tej decyzji z lekarzem prowadzącym.

§ 4

Warunki pobytu

 1. Na cele półkolonii przeznaczono 2 duże sale dydaktyczne.

 2. Jedna grupa uczestników półkolonii przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 3. Skład grupy nie ulega zmianie.

 4. Do grupy przyporządkowani są każdorazowo ci sami, stali wychowawcy i pomoce.

 5. Kierownik półkolonii przygotowuje i upowszechnia regulamin półkolonii, uwzględniając specyfikę szkoły oraz rodzaj zaplanowanych zajęć zatwierdzonego programu.

 6. Organizator półkolonii zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników półkolonii.

 7. Organizator półkolonii zapewnia uczestnikom półkolonii dostęp do opieki medycznej.

 8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 9. Przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych umieszcza się
  w widocznym miejscu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk i regularnie się je uzupełnia.

§ 5

Wyżywienie

 1. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach, zawsze przy tym samym stole.

 2. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.

 3. Należy stosować bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.

 4. Utrzymuje się wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 5. Do pracy w kuchni i stołówce dopuszczone są tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu
  z osobami zakażonymi oraz nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 6. Personel kuchni i pracownicy obsługi technicznej nie powinni kontaktować się
  z uczestnikami i kadrą półkolonii poza niezbędnymi czynnościami.

 7. Personel kuchni i pracownicy obsługi technicznej mają obowiązek noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk.

 8. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone
  w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

§ 6

Transport uczestników

 1. Dojazd na miejsce półkolonii oraz korzystanie w trakcie półkolonii z komunikacji publicznej powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami zaleceniami dotyczącymi transportu.

  § 7

Higiena

 1. Organizator zapewnia na terenie obiektu stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody.

 2. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza się informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk.

 3. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie półkolonii.

 4. Jeżeli organizator półkolonii zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać
  na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 38°C, kaszel, duszność, odizolowuje dziecko w wyznaczonym miejscu.

 5. Organizator niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

 6. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to wszyscy uczestnicy, szczególnie po przyjściu do miejsca organizacji półkolonii, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 1. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.

 2. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 3. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka
  do dezynfekcji.

 1. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
  i przedmiotów.

§ 8

Realizacja programu

 1. Program półkolonii jest realizowany w szkole lub w jej najbliższej okolicy, i w innych obiektach użyteczności publicznej.

 2. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.

 3. Sale do prowadzenia często wietrzone oraz regularnie sprzątane i dezynfekowane.

§ 9

Kadra półkolonii

 1. Wszystkie osoby zapewniające realizację programu półkolonii, w tym kierownik
  i wychowawcy półkolonii, personel szkoły, nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 2. Organizator jest zobowiązany umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów na infolinię do służb medycznych.

 3. Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby.

§ 10

Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji niniejszych półkolonii jest Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Szkolna 13, 87-800 Włocławek.

 2. Zbierane dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), w celu realizacji i obsługi półkolonii oraz w celu realizacji zadań statutowych Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku.