Egzamin Ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o zasadach
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, ale wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkoły średniej.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego

  2. języka obcego nowożytnego.

  3. matematyki

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – link poniżej

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Informacje_o_egzaminie/2022/2021-08-20%20E8%202022%20Informacja.pdf

Harmonogram, komunikaty i informacje

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Informacje_o_egzaminie/2022/2021-08-20%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/informacje_i_komunikaty/2022/20220324%20E8_22%20Aneksy_informacja%20i%20komunikat%20PL.pdf

Przebieg egzaminu ósmoklasisty w roku 2022 – informacje dla uczniów

Egzamin ósmoklasisty w 2022r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

W 2022 r. egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju.

1. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Uczeń, który :

– z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie,

– przerwał,

– któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych) przystępuje do niego w czerwcu.‎

Termin dodatkowy:

1. język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni w formie pisemnej:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być wydłużony),

  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być wydłużony),

  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być wydłużony).

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty w przypadku egzaminu przeprowadzanego w maju i w czerwcu to 1 lipca 2022 r. Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji to 7 lipca 2022r. Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji to 8 lipca 2022 r.

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych), a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Bezwzględnie nie można wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.

Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście uczeń pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować, przekazuje kopertę zawierającą naklejki przygotowane przez OKE zawierające kod i numer pesel.

Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.

Następnie – nie wcześniej niż o godzinie określonej w komunikacie o harmonogramie – członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne, a przewodniczący zespołu nadzorującego przekazuje ważne dla uczniów informacje:

1) o obowiązku zapoznania się, przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego,

2) poleca zdającym:

a) w arkuszu z języka polskiego, z matematyki i w arkuszu z języka obcego nowożytnego (tabela 1):

– sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera

zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi (rysunek 1);

– sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony;

– sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE.

Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym.

Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL,

Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego.

Po czynnościach organizacyjnych, w tym po sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla wszystkich zdających, faktyczny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym.

W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązanie poszczególnych zadań.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty:

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności.

Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym:

a. informuje zdających o zakończeniu pracy,

b. wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie)],

c. poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów,

d. poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy mają obowiązek przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, wykonali to. Jest to szczególnie ważne, ponieważ do sczytania w okręgowej komisji egzaminacyjnej wykorzystywane są wyłącznie karty odpowiedzi.

Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego – w obecności zdających – zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych oraz karty odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów. Następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty dostępne są:

a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące wyłącznie w roku szkolnym 2021/2022,

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne,

c. arkusze egzaminu próbnego,

d. zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych,

e. arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2021.

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.