Konkurs na Palmę Wielkanocną

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. Polecana technika wykonania to materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp. Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych.

2. Palma musi wynosić minimum 50 cm wysokości.

3. Z każdej, biorącej udział w konkursie placówki, może napłynąć do 10 prac w danej kategorii wiekowej.

4. Do konkursu nie zostaną dopuszczone palmy niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów i elementów ozdobny.

5. Palma musi być dostarczona do pani M. Całkiewicz (sala nr 1 lub świetlica) do dnia 1 kwietnia 2022r.

6. Praca powinna być oznaczona twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:

Imię/Imiona i nazwisko autora

Nazwę reprezentowanej placówki, adres, wiek

Numer telefonu kontaktowego

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna)

Praca powinna zawierać podpisaną zgodę rodziców

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych)

na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, wizerunek) mojego dziecka/podopiecznego przez Centrum Kultury Browar B. we Włocławku w celach wynikających z regulaminu konkursu na Palmę Wielkanocną.

………………………………..…………………

(data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego )